NUMERIČKA MATEMATIKA

 

Početna strana


O kursu NAD IR i OS

O kursu NAD SI


O kursu NUM


Diskretna matematika


Osnovne informacije:

  • Ova strana je posvećena kursu Numerička matematika (NUM) za odseke OT, OG, OS, OF, OE.
  • Nastavnici koji učestvuju u nastavi su dr Siniša Ješić i dr Nataša Ćirović, doc.

Način polaganja ispita (NUM):

Ispit se sastoji iz dva dela, predispitnog rada i završnog ispita koji su međusobno neuslovljeni i čine odvojene celine, koje ulaze u zaključnu ocenu kandidata, na ovom predmetu.
Predispitni rad. Prema zahtevima Zakona o visokoškolskom obrazovanju kandidatu se omogućuje da osvoji najviše 30 poena tokom semestra kroz izradu predispitnog rada. Predispitni rad se predaje i brani najkasnije u prvom ispitnom roku nakon nastave, tj. u junskom ispitnom roku i važi tokom tekuće školske godine.
Završni ispit. Nosi 70 poena, sastoji se od 2 zadatka i testa sa teorijskim pitanjima, i traje 90 minuta. Zadaci nose 60%, a teorijska pitanja 40% poena. Kandidat je položio uspešno završni ispit ako osvoji najmanje 50% poena na zadacima i najmanje 50% poena na teoriji. Nastavnik može, kao treći deo ispita, organizovati usmeni ispit. Da li će usmeni ispit biti organizovan zavisi od procene nastavnika o potrebi njegovog organizovanja, u tekućem ispitnom roku.
Konačna ocena. Dobija se sabiranjem poena ostvarenih na položenom završnom ispitu sa poenima osvojenim na predispitnom radu. 

Za sve dodatne informacije obratite se na mail natasa@etf.rs